Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Opis Nadleśnictwa Międzyrzecz
Nadleśnictwo Międzyrzecz jest Nadleśnictwem dwu obrębowym, składa się obrębów leśnych: Międzyrzecz, Białe Łąki. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Szczecinie.
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi: 20522,57 ha w tym:
Obręb Międzyrzecz: 10796,52 ha.
Obręb Białe Łąki: 9726,05 ha.
Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa.Zgodnie z Zarządzeniem nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych  przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie zasięg terytorialny Nadleśnictwa Międzyrzecz wynosi 414,22 km2.

Mapa poglądowa zasięgu terytorialnego nadleśnictwa i podziału na obręby leśne

Przynależność do krainy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów.
Regionalizacja przyrodniczo - leśna Polski 2010 określa położenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Międzyrzecz w:
Krainie: III WIELKOPOLSKO-POMORSKIEJ
Mezoregionach: Równiny Nowotomyskiej (III.23), Puszczy Noteckiej (III.17), Pojezierza Łagowskiego (III.21)

Położenie geograficzne i wysokościowe.
Grunty zarządzane przez  Nadleśnictwo Międzyrzecz w  odniesieniu  do  ogólnej sieci geograficznej  położone  są między 15o21’ a  15o42’  długości  geograficznej wschodniej oraz między 52o22’ a 53o38’ szerokości geograficznej północnej.
Według Geografii fizycznej Polski Nadleśnictwo Międzyrzecz położone jest w:
Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3);
Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego (31);
Podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego (315);
Makroregionie: Pojezierza Lubuskiego (315.4);
Mezoregionie: Pojezierza Łagowskiego (315.42), Bruzdy Zbąszyńskiej (315.44);
Makroregionie: Pojezierza Wielkopolskiego (315.5);
Mezoregionie: Pojezierza Poznańskiego (315.51);

Średnia wysokość bezwzględna w obrębie Międzyrzecz wynosi około 80-85 m n.p.m., a powierzchnia terenu opada w kierunku północnym i północno-wschodnim. Przeciętna wysokość obrębu Białe Łąki kształtuje się w granicach 55-65 m n.p.m. powierzchnia terenu na całym obrębie łagodnie opada w kierunku z południa ku północy.

Warunki glebowe.
Gleby w Nadleśnictwie są dobrze rozpoznane. Nadleśnictwo posiada opracowanie glebowo-siedliskowe, wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziałw Poznaniu.
Powierzchniowa budowa geologiczna obszaru Nadleśnictwa jest wynikiem zmian zachodzących w okresie zlodowaceń. Wyróżniono następujące utwory geologiczne (za mapą geologiczną):

  • piaski, mułki i żwiry rzeczne /fBPm/ osady związane głównie z recesją lądolodu fazy pomorskiej, oraz młodsze, ale jeszcze nie holoceńskie. Reprezentują je piaski drobno i średnioziarniste z wkładkami mułków oraz piaski ze żwirem wypełniające rozległe obniżenia oraz doliny. Osadzone zostały przez wody odpływające w kierunku zachodnim, lub północnym często przez obszary o nie uformowanej sieci dolinnej.
  • glina zwałowa /gzBPm/ bierze udział w budowie moren czołowych, ozów i kemów. Występuje również na powierzchni osadów wodnolodowcowych /sandrów/ w wyniku grawitacyjnego przemieszczania się w postaci półpłynnego błota. Miąższość jej dochodzi miejscami do 20 m, choć na ogół nie przekracza 5 – 12 m. W strefie akumulacji marginalnej jest bardzo piaszczysta i zawiera więcej grubszych frakcji.
  • piaski i żwiry lodowcowe - /gBPm/ są na ogół osadami różnoziarnistymi ze żwirem i głazikami, często zaglinionymi, bezstrukturalnymi, zazębiającymi się lub zastępującymi glinę zwałową, bądź też leżące na niej. Niekiedy są dobrze przemyte i warstwowane. Powszechnie towarzyszą morenom czołowym, ozom, kemom i rynnom polodowcowym. Miąższość ich wynosi na ogół 1 – 2 m, dochodząc czasami do kilkunastu metrów.
  • piaski i żwiry wodnolodowcowe /fgBPm/ (dolne i górne). Dolne piaski i żwiry występują miejscami pod gliną zwałową fazy pomorskiej osiągając miąższość 5 – 10 m. Natomiast górne występują na przedpolu moren czołowych w formie sandrów oraz wzdłuż linii odpływów marginalnych niekiedy w głęboko wciętych dolinach. Są to osady piaszczysto – żwirowe, niekiedy piaszczyste drobno i średnioziarniste, dobrze przemyte, warstwowane. Miąższość ich wynosi na ogół do 20 m.
  • torfy /tH/ utwory holoceńskie. Występują w zagłębieniach bezodpływowych na wysoczyźnie morenowej i na sandrach, w dolinach rzecznych oraz w rozległych zagłębieniach maskując ich pierwotną rzeźbę. Osiągają miąższość ponad 0,5 m.W przeważającej części są to torfy brunatne, różnych gatunków ze zdecydowaną przewagą torfów sfagnowych.

W Nadleśnictwie dominują gleby rdzawe – 73,6%, z pozostałych większy udział mają arenosole - 8,1% i gleby bielicowe – 5,6%.

Warunki  klimatyczne.
Klimat obszaru Nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i wysokiej wilgotności powietrza. Gatunki liściaste znajdują tu dobre warunki wegetacyjne.
Według regionalizacji klimatycznej Regiony Klimatyczne Polski tereny Nadleśnictwa Międzyrzecz leżą w: regionie XIV – Lubuskim.
Region ten charakteryzuje się największą ilością dni w ciągu roku (46,6) z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną i bez opadów, o temperaturze 5,1 – 15,0o C, średnim dobowym zachmurzeniem 21 – 79% i dobową sumą opadów poniżej 0,1 mm. Przez 37,4 dni w ciągu roku panuje typ pogody bardzo ciepłej o temperaturze 15,1 – 25,0o C, pochmurnej, bez opadu. W tym regionie występuje stosunkowo dużo (36,0) dni w roku z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem (>80%) i z opadem ≥ 0,1 mm. Praktycznie brak tutaj dni z pogodą bardzo mroźną o temperaturze poniżej -15o C.

Warunki wodne.
Sieć hydrograficzną Nadleśnictwa Międzyrzecz stanowią rzeki, jeziora głównie przepływowe, oczka śródleśne oraz podmokłe, zatorfione obniżenia terenowe. Środowisko odznacza się dość dużym zapasem wody.
Głównymi ciekami w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa mającymi wpływ na stosunki wodne są rzeki: Warta (północna granica Nadleśnictwa - około 10 km długości), Obra (około 50 km długości w zasięgu terytorialnym), Struga Jeziorna (około 15 km)  i Paklica (około 6,5 km).  Oprócz rzek dużą rolę spełniają liczne mniejsze cieki , występujące jeziora oraz małe oczka wodne, torfowiska, bagna i mokradła. Blisko 1000 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zajmują zbiorniki wodne w postaci jezior (około 850 ha), stawów oraz mniejszych oczek wodnych. Największe jeziora to: Jezioro Głębokie, Bukowieckie, Długie, Kursko, Chycina, Rokitno, Paklicko Małe, Żółwin, Cisie, Kęszycki, Bobowickie, Lipawki, Głęboczek, Wszeborów. W stanie posiadania Nadleśnictwa jedno jezioro o powierzchni 3,89 ha – pododdział 180j – obręb Białe Łąki, stawy i inne zbiorniki w stanie posiadania Nadleśnictwa zajmują powierzchnię: 29,49 ha.