Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Międzyrzecz jest sosna, która zajmuje  90,58%   powierzchni  leśnej. Większe znaczenie gospodarcze mają także buk, dąb, olsza. Panujące gatunki iglaste zajmują 91,27% powierzchni Nadleśnictwa, a liściaste  8,73%.

Sosna osiąga na terenie nadleśnictwa dobre warunki wzrostu i rozwoju.
Przeciętne elementy taksacyjne dla sosny przedstawiają się następująco:

 • wiek 56 lata,
 • zasobność 246 m³/ha ,
 • bonitacja od IA do III,
 • przyrost 7,89 m³/ha/rok,
 • jakość hodowlana 22,
 • jakość techniczna 4.


Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Międzyrzecz obejmuje 353 region pochodzenia leśnego materiału podstawowego.
W Nadleśnictwie wyznaczono oraz założono następujące obiekty bazy nasiennej:

 • jeden wyłączony drzewostan nasienny (WDN) o powierzchni 16,30 ha;
 • gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) o powierzchni 301,87 ha w tym dla sosny (294,65 ha), brzozy brodawkowatej (1,93 ha), dęba bezszypułkowego (1,40ha) , graba (1,42ha), olszy (2,47ha);
 • 8 bloków upraw pochodnych dla sosny pospolitej o łącznej powierzchni 867,39 ha;
 • 5 źródeł nasion dla jawora, lipy, daglezji i czereśni ptasiej;
 • 7 drzew matecznych sosny;
 • plantację nasienną sosny pospolitej o powierzchni 7,17 ha.