Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Opis Nadleśnictwa Międzyrzecz

1.  Położenie geograficzne

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz położone są w Krainie  III Wielkopolsko –Pomorskiej, dzielnicy Pojezierza Lubuskiego i w mezoregionie – Ziemi  Lubuskiej.

Mezoregion Ziemi Lubuskiej charakteryzuje się jedną z największych w Polsce lesistości (52,2%) i dominacją siedlisk borowych. Ponad 90%  powierzchni leśnej stanowią bory suche, bory świeże i bory mieszane o niskiej produkcyjności.

Nadleśnictwo Międzyrzecz podzielone jest na dwa obręby leśne o nazwach Międzyrzecz i Białe Łąki o powierzchniach:

Obręb Międzyrzecz    - 10 741,83 ha

Obręb Białe Łąki        -    9 889,31 ha

Łączna powierzchnia  nadleśnictwa  wynosi  20 631,14 ha.

2. Geomorfologia

Relief omawianego terenu jest wynikiem procesów zachodzących w okresie plejstoceńskim, głównie  w jego końcowej fazie wytapiania lądolodu zlodowacenia bałtyckiego  - fazy poznańskiej, a także  holoceńskich procesów akumulacji rzecznej – eolicznej i organicznej. Geomorfologia ma więc młodoglacjalny charakter pojezierny, składający się z pradolin i pasów wysoczyzn moreny czołowej z przewagą pól sandrowych.

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną  Polski  obszar Nadleśnictwa Międzyrzecz leży w:

Obszarze: Europy Zachodniej;

      Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej

            Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego

                 Podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego

                       Makroregionie : Pojezierza Lubuskiego

                              Mezoregionie: - Pojezierza Łagowskiego

                                                       - Bruzdy Zbąszyńskiej

                        Makroregionie: Pojezierza Wielkopolskiego

                               Mezoregionie; - Pojezierza Poznańskiego.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Międzyrzecz zajmuje ok. 35%  powierzchni  mezoregionu Pojezierza Łagowskiego, ok. 45% powierzchni mezoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej i ok. 20% powierzchni mezoregionu Pojezierza Poznańskiego.

Dominującą forma geologiczną tego terenu są utwory pochodzenia wolnolodowcowego w większości sandry, w mniejszym stopniu ozy, ostańce akumulacyjne wytworzone głównie z piasków słabogliniastych i gliniastych z domieszką żwiru i kamieni.  Na utworach pochodzenia wolnolodowcowego- sandrze – wytwarzają się gleby z rzędu bielicoziemnych : gleby bielicowe właściwe, rdzawe właściwe, rdzawe bielicowe czy brunatno rdzawe. Na utworach pochodzenia lodowcowego, wytworzonych z glin zwałowych przewarstwionych utworami słabszymi, powstają gleby z rzędu brunatnoziemnych: gleby brunatne typowe, brunatne wyługowane, rzadziej brunatna kwaśna, płowe typowe, płowe zbrunatniałe czy płowe bielicowane. W dolinach dawnych i istniejących rzek, jezior, cieków wodnych wytworzyły sie gleby torfowisk niskich, gleby murszowe i murszaste pochodzenia aluwialnego.

Szczegółowy opis typów i podtypów gleb występujących na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz jest niemożliwy ze względu na brak opracowania glebowo – siedliskowego.

3. Warunki  klimatyczne.

·        średnia roczna temperatura powietrza  -   8,2  ºC;

·        średnia temperatura okresu wegetacyjnego  -   14,6  ºC;

·        długość okresu wegetacyjnego -   214 dni

·        średnia wilgotność względna  -   61%

·        suma opadów rocznych  -  570 mm

·        suma opadów okresu wegetacyjnego  -  339 mm

·        liczba dni z opadem ponad  1mm  - 104 dni

·        zaleganie pokrywy śnieżnej  -  70 dni

·        panujące wiatry wieją z kierunków zachodnich  -  81,6%

4.  Warunki wodne.

Stosunki wodne na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w głównej mierze kształtowane są przez rzekę Obrę, będącą główną arterią odwadniającą teren wraz z lewym dopływem rzeki Struga Jeziorna i lewym dopływem rzeki Paklica, a także innymi ciekami. Oprócz wymienionych rzek ważną rolę w gospodarce wodnej terenu spełniają liczne jeziora, kanały, rowy, bagna i torfowiska będące naturalnymi zbiornikami retencyjnymi wpływającymi hamująco, a zarazem  regulująco na odpływ wód powierzchniowych w zlewni oraz na odpływ wód gruntowych z gleb sąsiadujących z torfowiskami.