Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Pszczewski Park Krajobrazowy.
Pszczewski Park Krajobrazowy powstał na mocy Uchwały Nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Gorzowskiego Nr 9, poz. 105 z 1986 r.) w celu ochrony młodego krajobrazu polodowcowego, wyróżniającego się obecnością różnorodnych form terenowych oraz bogactwem flory i fauny.
Park o łącznej powierzchni 12200 ha tworzą dwa samodzielne kompleksy:

  • o powierzchni 10250 ha obejmuje obszar jezior rynnowych od Trzciela na południu do Lubikowa i Rokitna na północy oraz odcinek rzeki Obry od Trzciela do wsi Policko;
  • o powierzchni 1970 ha chroni najcenniejszą przyrodniczo i krajobrazowo część doliny rzeki Kamionki od wsi Lewice do wsi Kamionna.

Obszary te łączy otulina (strefa ochronna) o powierzchni 33080 ha, której zadaniem jest eliminowanie negatywnych wpływów zewnętrznych na obszar parku krajobrazowego.
Pszczewski Park Krajobrazowy na gruntach nadleśnictwa  zajmuje 483,99 ha a otulina parku 895,09 ha.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny


Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy.
Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, do niedawna noszący nazwę Łagowskiego Parku Krajobrazowego, wraz z otuliną ustanowiony został w kwietniu 1986 r.
Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XLIV/677/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 1096). Na mocy tej uchwały park obejmuje obszar o powierzchni 5438,50 ha. Na obszarach graniczących z parkiem została wyznaczona otulina obejmująca obszar o powierzchni 6554,80 ha. Powierzchnia otuliny Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego na gruntach nadleśnictwa zajmuje 14,32 ha.
Położenie N-ctwa Międzyrzecz na tle otuliny Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle otuliny Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego