Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Międzyrzecz - położenie

1.  Położenie geograficzne
 
Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz położone są w Krainie  III Wielkopolsko –Pomorskiej, dzielnicy Pojezierza Lubuskiego i w mezoregionie – Ziemi  Lubuskiej.
 
Mezoregion Ziemi Lubuskiej charakteryzuje się jedną z największych w Polsce lesistości (52,2%) i dominacją siedlisk borowych. Ponad 90%  powierzchni leśnej stanowią bory suche, bory świeże i bory mieszane o niskiej produkcyjności.
 
Nadleśnictwo Międzyrzecz podzielone jest na dwa obręby leśne o nazwach Międzyrzecz i Białe Łąki o powierzchniach:
 
Obręb Międzyrzecz    - 10 741,83 ha
 
Obręb Białe Łąki        -    9 889,31 ha
 
Łączna powierzchnia  nadleśnictwa  wynosi  20 631,14 ha.
 
2. Geomorfologia
 
Relief omawianego terenu jest wynikiem procesów zachodzących w okresie plejstoceńskim, głównie  w jego końcowej fazie wytapiania lądolodu zlodowacenia bałtyckiego  - fazy poznańskiej, a także  holoceńskich procesów akumulacji rzecznej – eolicznej i organicznej. Geomorfologia ma więc młodoglacjalny charakter pojezierny, składający się z pradolin i pasów wysoczyzn moreny czołowej z przewagą pól sandrowych.
 
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną  Polski  obszar Nadleśnictwa Międzyrzecz leży w:
 
Obszarze: Europy Zachodniej;
 
      Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej
 
            Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego
 
                 Podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego
 
                       Makroregionie : Pojezierza Lubuskiego
 
                              Mezoregionie: - Pojezierza Łagowskiego - Bruzdy Zbąszyńskiej
 
                              Makroregionie: Pojezierza Wielkopolskiego
 
                               Mezoregionie; - Pojezierza Poznańskiego.
 
 
Położenie w podziale na obręby leśne
 
 
Podział na leśnictwa