Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Planowany okres realizacji projektu: 2016 -2022

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:
rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 79 936 109,43 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 48 025 000,00 zł