Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są  zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska , wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz, wg stanu na 01.01.2019 r., znajduje się 21 użytków ekologicznych zajmujących powierzchnię 199,79 ha.

Tablica informacyjna przy użytku ekologicznym. (Fot. Marcin Miller)