Wydawca treści Wydawca treści

W lasach zabrania się:

 • zanieczyszczania gleby i wód,
 • zaśmiecania ,
 • rozkopywania gruntu,
 • niszczenia grzybów oraz grzybni,
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
 • zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
 • rozgarniania i zbierania ściółki,
 • wypasu zwierząt gospodarskich,
 • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub nadleśniczego,
 • wybierania jaj, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcie alarmu,
 • w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m  od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecać ogień poza miejscami wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,


Do najczęściej występujących problemów z jakimi spotykają się strażnicy leśni pracujący na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz to:

 • zaśmiecanie terenów leśnych śmieciami pochodzącymi z domostw, obiektów remontowanych oraz zaśmiecanie linii brzegowych akwenów wodnych przez wędkujących pseudo wędkarzy. Zdarzają się również liczne przypadki wyrzucania skoszonych traw w workach plastykowych, gdzie tak pozostawiona trawa zaparza się stwarzając zagrożenie dla leśnych zwierząt w przypadku jej spożycia.
 • wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi. Pomimo wyznaczenia przez Nadleśnictwo miejsc parkingowych dla wędkarzy. Osoby te często parkują swoje pojazdy poza miejscami wyznaczonymi naruszając tym samym obowiązujące przepisy.
 • nadbierania drewna wyrobionego i ustawionego w stosy. W tym miejscu należy przypomnieć o obowiązujących zasadach nabywania drewna. Osoba nabywająca drewno powinna od osoby sprzedającej drewno żądać dokumentu legalności nabycia drewna (asygnaty, decyzji, umowy kupna – sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia drewna). Informujemy, że nabycie drewna pochodzącego z zaboru powoduje, że nabywca również podlega ukaraniu z Art. 292§1Kodeksu Karnego, który brzmi ,, Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia  albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2ˮ,
 • pożary lasów. W licznych przypadkach pożary lasów są wynikiem celowego działania człowieka. Ujęcie sprawcy podpaleń bez pomocy społecznej jest praktycznie niemożliwe.