Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

 

 

Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa wg grup kategorii użytkowania

 

Grupa kategorii użytkowania

obr. Międzyrzecz

obr. Białe Łąki

Nadleśnictwo

ha

ha

%

1

2

3

4

5

I. LASY

1. Pow. zalesiona

9760,83

8895,34

18656,17

90,9

2. W produkcji ubocznej

11,48

11,08

22,56

0,1

3. Do odnowienia

30,14

21,90

52,04

0,2

4. Pozostałe

29,13

16,66

45,79

0,2

5. Związane z gosp. leśną

262,11

260,51

522,62

2,6

Razem lasy

10093,69

9205,49

19299,18

94,0

II. Grunty zadrzew.

     i  zakrzew.

21,43

24,16

45,59

0,2

III. GRUNTY NIELEŚNE

1. orne

105,91

93,73

199,64

1,1

2. sady

1,05

1,22

2,27

-

3. łąki

28,39

42,52

70,91

0,3

4. pastwiska

22,31

13,92

36,23

0,2

5. rolne zabudowane

-

-

-

-

6. pod stawami

-

-

-

-

7. pod rowami

1,01

-

1,01

-

8. tereny mieszkaniowe

5,97

1,52

7,49

-

9. tereny przemysłowe

-

-

-

-

10. tereny zabud. inne

0,09

2,06

2,15

-

11. zurbaniz. terny 

      niezabudowane

0,43

-

0,43

-

12. tereny rekr.- wypoczynk.

31,12

-

31,12

0,1

13. użytki kopalne

-

-

-

-

14. tereny

      komunikacyjne

0,86

-

0,86

-

15. użytki ekologiczne

95,98

123,83

219,81

1,1

16. nieużytki

208,58

144,97

353,55

1,8

17. pod wodami

19,59

13,79

33,38

0,1

18. tereny różne

157,15

59,59

216,74

1,1

Razem grunty nieleśne

678,44

497,15

1175,59

5,8

Ogółem I + II + III

10793,56

9726,80

20520,36

100,0